طراحی هویت رنگی

طراحی هویت رنگی 2048 2048 گروه ارتباطات و رسانه رسا

طراحی هویت رنگی

رنگ یکی از مفروضات مهم در سیستم هویت برند است. رنگ‌ها نقش اساسی بر وضعیت عاطفی افراد دارند. پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن است که رنگ‌ها حتی می‌توانند بر تمرکز و یادگیری افراد نیز تاثیرگذار باشند و این موارد تنها برخی از تاثیرات رنگ‌ها بر عملکرد ذهن افراد است. در مجموعه اثرات رنگ‌ها بر افراد شامل تاثیرات فیزیولوژیکی، روانشناسی و جامعه‌شناختی می‌شوند. علاوه بر نشانه رنگ قابـل تشخیص ترین جنبه هویت هر مجموعه و سازمان  است. رنگ‌هایی که معرف یک سازمان هستند اولین چیزی است که در نگاه اول توجه مخاطب را به خود جلب می‌کند. آنچه انسجام و یکپارچگی یک برند را به رخ ‌می‌کشد و آن رادر ذهن‌ها ماندگار می‌کند در گام اول هویت بصری است. ما بر آنیم تا با طراحی یک کل منسجم و یکپارچه هویت بصری ماندگار و اثرگذاری برایتان خلق کنیم.